BẢN IN TPA IN THƯỜNG

Liên hệ_ Bản in TPA thích hợp cho in thường
_ Độ bền bản: 100.000 không nướng và 500.000 nướng bản
Chưa có thông tin sản phẩm

Sản phẩm liên quan